Środki ostrożności

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi, Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Przechowywanie: 
Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.

Pierwsza pomoc: 
Przez wdychanie: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania, ale pomimo to w razie stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską. Przez kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem naturalnym, spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanka spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji. Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu kartę charakterystyki produktu. Przez połknięcie / aspirację: W razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu kartę charakterystyki produktu.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skórą oraz przy połknięciu, ze względu na ich efekty uczulające, efekty CMR, działanie toksyczne na narządy docelowe: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne

Postępowanie z opakowaniem, odpadami opakowaniowymi po produkcie i z odpadami produktu: 
Należy wyrzucać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl